1. Isikuandmete töötlemine

TasavOÜ suurimaks väärtuseks on kliendi rahulolu. Ettevõte kogub ja säilitab andmeidklientide kohta klientide parima teenindamise huvides.

Otseturundus
1.1 Püsikliendiprogrammiga liitujale edastatakse infot kampaaniate,allahindluste ja Tasav OÜ poolt pakutavate toodete ja teenuste kohtaelektrooniliste kanalite ja otseposti (uudiskiri, sotsiaalmeedia) kaudutaotluses esitatud andmete (telefoninumber, e-post) vahendusel, kui püsikliendiprogrammigaliitunud isik on ostutingimustes selleks andnud oma nõusoleku.
1.2 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadetesaatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saadaotseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võttaühendust klienditoega.
1.3 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus omaisikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusegaseotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitadessellest kliendituge e-posti teel.
1.4 Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust e-mailil: info@teebutiik.ee

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja ülekandmine
1.5 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetegaklinditoe vahendusel.
1.6 E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu ajajooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmiselekohalduvatest isikuandmetest.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

1.7 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis onkliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-postiteel.
1.8 Püsikliendiprogrammi kuuluvatel klientidel on igal ajal õigus tagasi võttaotseturunduse nõusolek (sooduspakkumised, kampaaniad, uudiskirjad), anda sellestteada e-maili vahendusel: info@teebutiik.ee
1.9 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel.Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ningtäpsustakse andmete kustutamise perioodi.


Püsikliendiprogrammis isikuandmete säilitamine
1.10 Püsikliendiprogrammis säilitatakse kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeidvastavalt raamatupidamisseaduse nõuetele, kaardi aegumisest ning pealenimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmedkustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Kliendikaardi kasutaja teeb TasavOÜ-le vastavasisulise taotluse ja andmete kustutamine ei ole vastuolus teisteõigusliku aktidega.
1.11 Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseidandmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidlustelahendamiseks. 
1.12 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakseisikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolmaastat). 
1.13 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
1.14 Tasav OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Tasav OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

Püsikliendiprogrammis isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine
1.14 Püsikliendiprogrammi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks TasavOÜ. Tasav OÜ-l püsikliendiprogrammi raames õigus edastada isikuandmeidkoostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda kaardikasutajatele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeidtöödelda ainult Tasav OÜ-lt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad onkohustatud tagama isikuandmete kaitse.

2. Turvalisus

2.1Tasav OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisiturvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
2.2 Juurdepääs Tasav Oü  klientide andmetele – nende muutmiseks jatöötlemiseks – on ainult selleks volitatud isikutel.
2.3 Oma tegevuses jälgime, et meie tegevus oleks kooskõlas kõigi asjakohastetegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

3. Üldinfo

3.1 Püsikliendiprogramm on Tasav Oü-le veebipoe püsikliendiprgramm.
3.2 Püsikliendiprogrammi eesmärgiks on Teebutiik.ee püsiklinetide ja liikmete tuvastamine ning nende premeerimine püsisoodustuste ja eripakkumistega.
3.3 Püsikliendiprogrammi, klientide ja kasutajate konfidentsiaalsuse eest vastutab Tasav OÜ.
3.4 Tasav OÜ-l on õigus muuta püsikliendiprogrammi ja sellega pakutavaid soodustusi.

Kontaktandmed:
Aadress: Müürivahe 22, Tallinn 10140
E-mail: info@teebutiik.ee 
Telefon: + 372 53987788

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoeteebutiik.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tasav OÜ asukohaga Müürivhae 22. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: e-mail info@teebutiik.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

-nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
-kauba kohaletoimetamise aadress;
– pangakontonumber;
-kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
-klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
 
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaubakohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ningkliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendilemaksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi,töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaidküsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: Tasav Oü töötleb kliendi isikuandmeid, et pakkuda kliendile parimat teenindust ja ostukogemust. Tasav OÜ töötleb isikuandmeid näiteks tehtud ostude kohase informatsiooni kogumiseks, suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, loosimiste läbiviimiseks, uudiskirjade lugemise ja avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile temale huvipakkuvat sisu

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastataks; turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. 

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Ülekandmine 

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated; vaidluste lahendamine

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: info@teebutiik.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kontakt

E-mail: info@teebutiik.ee
Telefon: + 372 53987788